Tafsir Surah Yusuf Ayat 30-42

39. Wahai kedua penghuni penjara! Manakah yang baik, tuhan-tuhan yang bermacam-macam itu[20] ataukah Allah[21] yang Maha Esa[22] lagi Mahaperkasa[23]?

40. Apa yang kamu sembah selain Dia, hanyalah nama-nama yang kamu buat-buat, baik oleh kamu sendiri maupun nenek moyangmu. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun tentang hal (nama-nama) itu[24]. Keputusan itu hanyalah milik Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus[25], tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui[26].

41. Wahai kedua penghuni penjara! Salah seorang di antara kamu[27], akan bertugas menyediakan minuman khamr bagi tuannya[28]. Adapun yang seorang lagi[29] dia akan disalib, lalu burung memakan sebagian kepalanya[30]. Telah terjawab perkara yang kamu tanyakan (kepadaku)[31].”

42. Dan dia (Yusuf) berkata kepada orang yang diketahuinya akan selamat[32] di antara mereka berdua, “Terangkanlah keadaanku kepada tuanmu[33].” Maka setan menjadikan dia lupa untuk menerangkan (keadaan Yusuf) kepada tuannya. Karena itu dia (Yusuf) tetap dalam penjara beberapa tahun lamanya[34].

[1] Yakni di kota Mesir.

, , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *