Tafsir Surah Al Fath Ayat 10-24

18. [27]Sungguh, Allah telah meridhai orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu (Muhammad) di bawah pohon[28], Dia mengetahui apa yang ada dalam hati mereka[29], lalu Dia memberikan ketenangan atas mereka[30] dan memberi balasan dengan kemenangan yang dekat [31],

19. dan harta rampasan perang yang banyak yang akan mereka peroleh. Dan Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana[32].

20. Allah menjanjikan kepada kamu harta rampasan yang banyak yang dapat kamu ambil[33], maka Dia segerakan (harta rampasan) ini untukmu[34], dan[35] Dia menahan tangan manusia[36] dari (membinasakan)mu[37] (agar kamu mensyukuri-Nya), dan agar menjadi bukti bagi orang-orang mukmin[38], dan agar Dia menunjukkan kamu[39] ke jalan yang lurus[40],

21. dan (kemenangan-kemenangan) atas negeri-negeri yang lain yang tidak dapat kamu perkirakan[41], tetapi sesungguhnya Allah telah menentukan-Nya[42]. Dan Allah Mahakuasa atas segala sesuatu.

22. [43]Dan sekiranya orang-orang yang kafir itu memerangi kamu, pastilah mereka akan berbalik melarikan diri (kalah) dan mereka tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong[44].

23. (Demikianlah) sunnatullah[45] yang telah berlaku sejak dahulu, kamu sekali-kali tidak akan menemukan peubahan pada sunnatullah itu.

, , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *